תקנון ביטול עסקה

ביטול רכישה/ החלפת מוצרים

 • לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות").
 • ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם
 • ביטול הזמנה יעשה באמצעות הדואר האלקטרוני info@agalease.co.il או בטלפון 09-9510100.
 • בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 • במקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח לבית הלקוח עלויות המשלוח חזרה לחנות יחולו על הלקוח בלבד וכן בעת ביטול העסקה לא יזוכה סכום עלות המשלוח הראשוני.
 • האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 • החברה לא תוכל לאפשר החלפת/החזרת פריט שנעשה בו שימוש או שאריזתו נפתחה.
 • החברה תהיה רשאית לבטל רכישה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1.ככל שיתגלה כי נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב  ובמידה וכבר בוצע חיוב, היא תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן תהיה רשאית לבטל את הרכישה, כולה או חלקה.
  2.במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.
  3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
  4. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את הרכישה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.5.

ביטול הרכישה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

 • במידה והמוצרים שנשלחו למשתמש הינם פגומים בעת קבלתם, על המשתמש להודיע על כך לחברה מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. המשתמש ישלח את המוצר אל החברה על חשבונו. לאחר בדיקה ע"י החברה ואישור המוצר כפגום, לחברה שתהיה הזדמנות להציע למשתמש להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם המשתמש יקבל הצעה כאמור, ישלח אל המשתמש המוצר החדש על חשבון החברה, והוא יזוכה בגין מחיר משלוח המוצר הפגום לחברה. אם סרב המשתמש להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של המשתמש בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהחברה קבעה כי המוצר פגום.

בכדי להחזיר מוצר, או להחליפו באחר על המשתמש להשיב את המוצר בצירוף חשבונית מקורית ובאריזה המקורים בה הוא נשלח אליו. מוצר שלא יוחזר בשלמותו לרבות כל חלקיו, מוצר שהושחת נפגם אצל המשתמש (לרבות אריזתו) – יזוכה באופן חלקי או לא יזוכה כלל, עפ"י שיקול דעתה של החברה.